Verkeersveiligheid, gedrag en mobiliteit.
Opdrachtgevers en projecten.


Onderzoek en advies Verkeersveiligheid

Veilig aankomen op de plaats van bestemming is het vanzelfsprekende doel van iedere verplaatsing. Behoud van minstens het huidige niveau van (transport)veiligheid is de soms expliciete maar vaak onuitgesproken randvoorwaarde bij elke vernieuwing. Was vroeger echter voor de overheid veiligheid vooral een zaak van kosten en kansen die eenduidig en kwantificeerbaar vast lagen, nu is het een paraplubegrip geworden waarin vele partijen hun opvattingen willen herkennen. Ook raken aspecten van de fysieke omgeving steeds meer verweven. Veiligheidsvraagstukken gaan over beleidsvelden heen en er dienen zich nieuwe partijen aan voor de afweging van veiligheid. Tevens is vanuit publiek, pers en politiek een veranderend besef van ongevallen ontstaan. Slachtoffers en nabestaanden willen duidelijkheid over de toedracht. In plaats van veiligheid uit te drukken in normen, streefwaarden en voorschriften op detailniveau, gaat het nu om acceptatie en lering.


Onderzoek en advies Gedrag en mobiliteit

Het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat groei van mobiliteit wordt opgevangen door de aanleg van meer ‘harde’ infrastructuur. Steeds belangrijker wordt het management van de netwerken. Het gaat hierbij niet alleen om verkeersmanagement maar ook om informatiemanagement en vraagsturing, mobiliteitsmanagement. Deze ontwikkeling vraagt veranderingen in het gedrag van de mobilist. Om de veranderingen in de gewenste richting te sturen moet kennis van menselijk gedrag op slimme wijze ingezet worden. Het kan hierbij gaan om de individuele gebruiker, verkeersdeelnemers, maar ook om andere actoren zoals vervoerders, verladers, groepen gebruikers, zoals grote werkgevers, koepelorganisaties, leaserijders. 

Opdrachtgevers (2012- )

 • Rijkswaterstaat – WVL

 • Ministerie Infrastructuur en Milieu

 • ROVG - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

 • Provincie Gelderland

 • ROVON - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland

 • NS-Hispeed

 • Royal Haskoning DHV

 • Pondera Consult


Projecten (een selectie)

 • Vooronderzoek gedragsbeļnvloeding N36 (2016 - )

 • Update Handreiking Dijkwegen (2016 - )

 • Verkeersveiligheidsmakelaar ROV Oost Nederland (2014- )

 • Verkeersveiligheidsmakelaar ROVG (2012-2014)

 • Herijking verkeerseducatie (2016)

 • Ouderen in het verkeer (2015)

 • Jonge automobilisten (2014 – 2015).

 • Beleidsmogelijkheden fietsverlichting (2015)

 • Verkeersveiligheid Windturbines (2015)

 • Diepgaand ongevallenonderzoek (2014).

 • Verzilvering Verkeersbeeld (2014)

 • Actorenanalyse Impuls Verkeersveiligheid (2014)

 • Taakbelasting verkeersleiders (2013)

 • Human factors onderzoek taakbelasting machinisten en treinmanagers Fyra (2013)

 • Onderzoek Doelstellingen verkeersveiligheid – state of the art (2013)

 • Handhaving in woonwijken (2013)

 • Gouden regels van Mobiliteitsgedrag (2012)

 • Psychologie van de reiziger (2012)